RKAS arendustegevuses:

- Kasvab vastavalt riigi kinnisvarategevuse strateegiale ja oma tegevuskogemusele riigi kinnisvaramajanduse kompetentsikeskuseks
 
- Osaleb riikliku tähtsusega kinnisvara arendusprojektide koostamisel ja rakendamisel.
 
- Võtab osa riigi kinnisvaraprojektide menetluse korra koostamisest ja täiendamisest.

- Osutab kinnisvara kasutavatele avaliku sektori asutustele kinnisvara-alaseid teenuseid (arendus-, haldus-, nõustamis-, korrashoiu- ja muid teenuseid).
 
- Kompetentsikeskusena töötab välja lahendused, mis vastavad kinnisvara arendamise ja korrashoiu seisukohalt sotsiaalselt, tehniliselt, ergonoomiliselt, turualaselt ja finantsiliselt nüüdisaja tingimustele ning esitab need  üldiste rakendamisotsuste vastuvõtmiseks riigi kinnisvara juhtimiskeskusele.

- Kompetentsikeskusena vastutab kinnisvarategevuseks vajaliku juriidilise, ökonoomilise, turualase, ehitusliku, finantsalase, korrashoiutegevuse ja muu kompetentsi kogumise ja säilitamise eest.
 
- Koostab riigi kinnisvarakeskkonna arendamise ja korrashoiu finantseerimise pikaajalise kava projekti riigi eelarvestrateegia jaoks ning vastavad aastaplaanid jooksva aasta riigieelarve jaoks ja esitab need rahandusministeeriumile.

- Töötab välja lahendused, mis vastavad kinnisvara arendamise ja korrashoiu seisukohalt sotsiaalselt, tehniliselt, ergonoomiliselt, turualaselt ja finantsiliselt kaasaja tingimustele ning esitab need üldiste rakendamisotsuste vastuvõtmiseks riigi kinnisvara juhtimiskeskusele.
 
- Teostab kõigi riigi kinnisvara kasutajate rendi- ja korrashoiulepingute õiguslik-majandusliku analüüsi.