Tehniline lahendus

Tehnilise lahendusena on kinnistule ette nähtud kahe eraldiseisva ja galeriidega ühendatud büroohoone ehitamist. Olemasolev Rahandusministeeriumi büroohoone on rajatud 70-ndate lõpus ning hoone fassaad on rekonstrueeritud 90-ndate alguses, kusjuures oluliselt on muudetud esialgset hoone välisilmet. Tänase päeva seisuga on amortiseerunud hoone fassaad, tehnosüsteemid ja kandevkonstruktsioonid.

Olemasoleva Rahandusministeeriumi hoone osas on Riigi Kinnisvara AS analüüsinud kahte varianti:

  1. Olemasolev Rahandusministeeriumi hoone rekonstrueeritakse;
  2. Olemasolev Rahandusministeeriumi hoone lammutatakse ning selle asemele ehitatakse uus hoone.

Esimene variant ehk olemasoleva hoone rekonstrueerimine eeldab selle kompleksset uuendamist keerulistes tingimustes, mis viib Riigi Kinnisvara AS-i hinnangul  ehitusmaksumuse vähemalt 20% kõrgemaks võrreldes uue hoone rajamisega. Põhjused ja argumendid, miks olemasoleva hoone rekonstrueerimine on kallim ja tehniliselt keerukam, on välja toodud alljärgnevalt.

  • Asutuste turvalisuse tagamine – hoonetesse on kavandatud neli ministeeriumi (Sise-, Rahandus-, Majandus- ja Kommunikatsiooni- ning Sotsiaalministeerium). Sellise riigi valitsemise olulise osa koondumine ühte asukohta ning viimaste aegade traagilised sündmused (Breiviki juhtum Norras ning Drambjani juhtum EV Kaitseministeeriumi hoones) on tugevalt mõjutanud uute valitsusasutuste rajamise kontseptsiooni, mis tähendab, et hoone konstruktsioonid peavad olema erinevatele rünnetele vastupidavad, hoonesse sisenemine ja lahkumine peab olema turvaline jne.
  • Energiatõhususe tagamine – olemasoleva hoone konstruktsioonid ja tehnosüsteemid ei vasta käesoleva kümnendi lõpus kehtima hakkavatele EL energiatõhususnõuetele. Uue hoonekompleksi rajamine võimaldab kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades saavutada tulemuse, mis on maksimaalselt energiasäästlik.
  • Tänapäevaste ehitus- ja sisekliimanõuete ning töötingimuste tagamine – olemasoleva hoone raames ei ole võimalik lahendada kaasaegsete tehnosüsteemide paigutamist, samuti puudub nõuetekohane sisekliima ning töökeskkond (valgustus, õhk, mööbel, abiruumid jms).
  • Ehituslikud piirangud/probleemid – olemasoleva hoone vundament ei oma piisavat kandevõimet uue koormuse vastuvõtmiseks. Hoone karkass tuleb osaliselt või täielikult asendada, et tagada evakuatsioonipääsud, teenindusšahtid jms. Samuti tuleb asendada fassaad, kuna puudub päikesekaitse ja seega on jahutusvajadus väga suur. Soojustada tuleb dolomiidist fassaadiosa, mis on omakorda väga problemaatiline ja kätkeb ettenägematuid asjaolusid. Oluline teema on ka konstruktsioonide tulepüsivus, mis tänaste lahenduste puhul kõrghoonete nõuetele ei vasta.
  • Detailplaneeringu elluviimine – oluline on nii linnaruumi kujundaja (Tallinna Linnavalitsus), arendaja (RKAS) kui ka olemasoleva hoone arhitekti-looja (Ü. Ilves) huvide realiseerimine ning kaitse. Täna kavandatud lahendused on sellised, et olemasoleva hoone senine maht ja välisfassaadi dolomiitornamendid säilitatakse-taastatakse, samas on võimalik rajada hoonetele ka uus vundament ning infrastruktuur.

Kokkuvõtteks on Riigi Kinnisvara AS-i hinnangul odavam teine variant ehk olemasoleva Rahandusministeeriumi hoone lammutamine ja selle asemel uue hoone ehitamine, mis tagab nõuetekohase püsivuse (konstruktsioonid), sisekliima (tehnosüsteemid), turvalisuse, kaasaegse töökeskkonna ning energiasäästlikud tehnilised lahendused. Ühishoonete rajamine valitud asukohta teostatakse põhimõttel, et hooned sobiksid linnaruumi, oleksid energiatõhusad, kauakestvad, universaalsed ning kasutuses läbi kogu eluea.

Hoonete planeerimisel on kavandatud mitmesuguseid tehnoloogilisi uuendusi – topeltfassaadid, taastuvenergia kasutamine (päikesepaneelid ühe hoone katusel), ökonoomsed tehnosüsteemid (ventilatsioon ja küte). Töökeskkonna kavandamisel on lähtutud universaalsest ruumijaotusest ja paindlikest ning kaasaegsetest IT-lahendustest, mis võimaldaksid vajadusel kiiret ja säästlikku ümberehitust.  Hoonetesse on planeeritud ka palju ühiseid nn „puhke- ja suhtlusalasid“ (1. korrus, galeriid, söögikohad).