Riigi Kinnisvara AS roll CO2 projektis: 

andmete kogumine, objektide eelülevaatus, hinnangute andmine, investeeringukavade koostamine, projekti juhtimine.


Vabariigi Valitsuse korralduses ja CO2 saastekvootide ostjatega sõlmitud lepingutes on seatud tingimus, et investeeringute tegemiseks vajalike riigihangete korraldajaks kaasatakse Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsil on olemas vastav kompetents ja tegutsemiseks rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaadid. Nimetatud nõudeid on tunnustanud ja RKASi kaasamisega nõustunud lepingupartnerid (Sumitomo Mitsui Banking Corporationi, Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation). 

Toetuse saajad saavad Riigihangete seaduse alusel volitada RKAS täitma kõiki riigihanke korraldamisega seotud toiminguid.

RKAS kui investeeringute teostamise korraldaja koostab sõlmitava lepingu alusel investeeringute kavad, korraldab riigihanked ja teeb hankemenetlusega seotud toimingud, korraldab projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhtimise, korraldab omanikujärelevalvet ja kontrollib kulu abikõlblikkust. Täpsemad ülesanded lepitakse kokku toetuse saaja, rohelise investeerimisskeemi elluviija (Rahandusministeerium) ja RKASi vahel sõlmitavas lepingus. Oluline on seejuures asjaolu, et projektide elluviimiseks on ette nähtud lühike aeg – 2010-2011. aastal sõlmitud lepingute kõik tööd pidid olema teostatud ning makse sooritatud 2012. aasta lõpuks. 2013. aastal teostati kasutamata vahendite arvelt lisaks eelnevale 51 objektil energiasäästutöid.