- Antud pakkumine ei ole hetkel aktiivne. -


Müüa: Kalaranna 2 ja Kalaranna 2a kinnistud Tallinnas 

Lisainfo: Märt Mäe
e-post:
mart.mae@rkas.ee
Tel:
606 3407 või 513 3745

Aadress:     Kalaranna tn 2, Tallinn Kalaranna tn 2a, Tallinn
Kinnistu nr: 193301 193201
Katastri üksuse tunnus: 78408:801:0300 78408:801:0290
Kinnistu pindala: 37 842 m² 3 208 m²

     
Sihtotstarve:   
Riigikaitsemaa        
  

Asjaõiguslikud koormatised:   
Ostueesõigus tulenevalt muinsuskaitseseaduse §27 lõikest 2 on ostueesõigust omavaks isikuks Eesti Vabariik. Kui riik ostueesõigust ei teosta, on ostueesõigust omavaks isikuks kohalik omavalitsus.

Isiklik kasutusõigus Tallinna linn kasuks. Tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus rajatise (mälestusmärgi) rajamiseks ja avalikuks kasutamiseks isikliku kasutusõiguse alal, milline on tähistatud 13.05.2010.a lepingu lisaks oleval skeemil, 13.05.2010.a lepingu punktides 3 ja 4 kokkulepitud sisuga.
       
Võlaõiguslikud koormatised:   

Üürilepingud (üürilepingu nr/ üürilepingu sõlmimise aeg/ üürnik/ üüritava pinna suurus/ üürilepingu tähtaeg/ märkus):

Kalaranna 2:

1)    Numbrita*/ 09.11.1992/ Rein Kallas/ 12 m² (ruum nr 23)/ lõppemise tähtpäevaga Rein Kallase ja Eesti Vabariigi vahelise töösuhte lõppemise päeval/ üürilepingu kohta kantud märge kinnistusraamatusse
2)    68*/ 10.12.1993/ Rein Kallas/ üürilepingu järgi 24 m² (ruumis nr 23 ja 24, millest ruum 23 on juba kajastatud ka punktis 2 märgitud üürilepingus)/ lõppemise tähtpäevaga Rein Kallase ja Eesti Vabariigi vahelise töösuhte lõppemise päeval/ üürilepingu kohta kantud märge kinnistusraamatusse

Märkused: R. Kallasele on edastatud üürilepingu lõpetamise teated, kuid üürnik ei ole üüripinda vabastanud ning RKAS on esitanud hagiavalduse üüripinna vabastamiseks Harju Maakohtusse.

3) Sihtasutusega Mänguväljaku Fond on sõlmitud 4.05.2009 tähtajatu tasuta kasutamise leping nr Y026-056/09 Kalaranna 2 kinnistul asuva Patarei vangla hoone ja selle müüride vahele jääva ala kasutamiseks.

4)    Alljärgnevad üürilepingud on lõppenud ning üürimärge kinnistusraamatust kustutatakse müügilepingu sõlmimisel:  

- Aleksander Nikolajev/ 7,29 m² (ruum nr 5, 3 ja 4 pindalaga 29,3 m²) üürilepingu kohta on kantud märge kinnistusraamatusse

- Y008-044/06*/ 01.04.2006/ P.Dussmann Eesti OÜ/ 23,8 m²/ 31.01.2010  üürilepingu kohta kantud märge kinnistusraamatusse.
    
           
Ehitiste loetelu:   

Ehitusregistri andmetel (ehitise nimetus/ ehitusregistri kood/ suletud netopind

Kalaranna 2:

1)    vangla (pos 1.1-1.5)/ 101040448 / 16639,8 m²
2)    meditsiinikorpus/ 101040452/ 337,8 m²
3)    katlamaja/ 101040450/ 448,2 m²
4)    juurviljahoidla (pos 3+4)/ 101040451/ 1369,7 m²
5)    kasarmu/ 101040453/ 1146,8 m²
6)    lasketiir/ 101040454 / 123,3 m²    

Kalaranna 2a

1)    abimajandushoone/ 101040443/ 458,6 m²
2)    garaaž/ 101040445/ 153,5 m²
3)    ladu (riveliin vare)/ 101040446/ 283,5 m²
4)    garaaž/ 101040620/ 98,4 m²
5)    garaaž/ 101040621/ 183,9 m²

    
Informatsiooniks:   

- hooned on amortiseerunud ja vajavad rekonstrueerimist. Kalaranna 2 kinnistul asuva kaitsekasarmu hoone osas on koostatud Aruanne „Patarei Merekindluse tehnilise seisundi uurimise tulemused ja renoveerimisettepanekud“/ TTÜ ehitusteaduskond/ oktoober 2005*;
- kinnistutel on avastatud plii ja tina ning naftaproduktide reostust. Reostuse uuringu osas on koostatud „Kalaranna 2 ja Küti 15a kinnistute reostusuuring“/ Eesti Geoloogiakeskus/ Tallinn 2006*. Ehitustegevusel võtta vajadusel kasutusse vastavad meetmed tulenevalt detailplaneeringu dokumentides toodule.

Ostja on kohustatud eeltoodud andmetega tutvuma ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik reostusest ja sellega kaasnevast ega oma selles osas müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama ja õiguskaitsevahendeid sellega seoses Müüja suhtes mitte rakendama.

Liitumised ja kolmandate isikute tehnovõrgud- ja rajatised:    

- Kinnistutel paiknevad OÜ Jaotusvõrk alajaamaseadmed ja elektrikaabelliinid;
- Kinnistutel paiknevad AS Elion Ettevõtted siderajatised;
- Kinnistutel on liitumised Eesti Gaas ASiga (hetkel lahtiühendatud), Tallinna Vesi ASiga, Eesti Energia ASiga.

Piirangud/kitsendused:   

- Elektripaigaldiste (alajaamad ja jaotusseadmed, elektriõhuliinid alla 1 kv, elektrimaakaabelliinid) kaitsevööndid;
- Sidekaablite kaitsevöönd;
- Kinnistud paiknevad arheoloogiamälestise (Asulakoht, 13. - 16. Saj, mälestise registri number 2628) kaitse alal;
- Kalaranna 2 kinnistu asub arhitektuurimälestisena kaitse alla võetud kinnismälestis - Kaitsekasarm, 1829-1840 (mälestise registri number 8485);
- Kalaranna 2a kinnistu asub arhitektuurimälestisena kaitse alla võetud kinnismälestis - Kaitsekasarmu mortiirpatarei, (mälestise registri number 8486);
- Kalaranna 2 kinnistul asub veekogu kallasrada;
- Kinnistud jäävad ranna või kalda piirangute vööndi;
- Kalaranna 2 kinnistu jääb ranna või kalda ehituskeeluvööndi;
- Kalaranna 2 kinnistu jääb ranna või kalda veekaitsevöönd.
 

Detailplaneering:      Lennusadama ja patarei vangla ala suhtes on vastu võetud detailplaneering, mis on avalikustamisel kuni 31.05.2010. a.

08.12.2006.a. on Riigi Kinnisvara AS, Justiitsministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste protokoll nn Patarei ja Lennusadama ala (hõlmab Kalaranna 2, Kalaranna 2a, Küti 15a, Küti 17 ja 17a kinnistuid) arendamiseks. Eelnimetatud protokolli kohaselt korraldab Müüja detailplaneeringu koostamist ning selleks tehtud otsesed kulutused jaotatakse omanike vahel proportsionaalsuse põhimõttel (hüvitatakse kulutused proportsionaalselt nii mitu protsenti kui mitu protsenti moodustab nende kasutusse jääva maa-ala pindala kogu arendusala pindalast). Kogu arendusala pindala kokku on 135 798 m2, eskiislahenduse andmete kohaselt jääb omanike kasutusse arendusala alljärgnevalt (kasutusala võib planeerimismenetluse käigus muutuda):

a)      Riigi Kinnisvara AS – ligikaudselt 57354 m2 (sh ka Küti 15a kinnistu);

b)      Justiitsministeerium – ligikaudselt 43000 m2;

c)      Kultuuriministeerium – ligikaudselt 36121 m2.

Kulud hüvitatakse pärast detailplaneeringu kehtestamist 20 päeva jooksul Müüja poolt vastava nõude esitamisest asjaosalistele. Kalaranna 2 ja Kalaranna 2a kinnistute arendamise kulud vastavalt eelkirjeldatud proportsioonile kuuluvad hüvitamisele kinnistute omandaja poolt Müüjale.                                     

Ostja kohustub kinnistute võõrandamisel andma üle kõik kinnistute müügilepingust tulenevad detailplaneeringut ja sellega seotud kulude hüvitamist puudutavad võlaõiguslikud kokkulepped. Detailplaneeringu kulude hüvitamise kohustuse mitte üleandmisel kohustub ostja need kulud ise hüvitama Müüjale ning muude detailplaneeringu kokkulepet puudutavate kohustuste mittetäitmisel on Müüjal õigus ostjalt nõuda kahjude hüvitamist.

Riigi Kinnisvara AS poolt on Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitatud taotlus „Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneering“. Taotlus on 07.01.2008.a. võetud menetlusse (DP-030970).

Eelnimetatud planeeringu koostamise aluseks on ühiste kavatsuste protokolli alusel läbiviidud Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkurssi võidutöö „Kolm õuna“. Planeering on algatamisel.

Müügiobjektiks olevate kinnistute pindala ja piirid võivad muutuvad vastavalt detailplaneeringule. Detailplaneeringust tulenevate õiguste ja kohustustega saab tutvuda Riigi Kinnisvara AS kontoris aadressil Tallinn, Lasnamäe 2, 10 korrus. Tutvumiseks eelnevalt kokku leppida aeg allpool toodud kontaktidel.

Müüja ei vastuta detailplaneeringu kehtestamisega kaasnevate rahaliste või muude tagajärgede eest, sh detailplaneeringust tuleneva kinnistute pindala ja piiride muutuste eest ja kinnistute kogu pindala vähenemisel kinnistute hind ei muutu.

Ostja on kohustatud tutvuma eeltoodud detailplaneeringut puudutavate andmetega ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik detailplaneeringu sisust ega oma selles osas müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama ja õiguskaitsevahendeid sellega seoses Müüja suhtes mitte rakendama.

Ostja kohustub sõlmima oma nimel Tallinna linna nõudmisel uute kruntide osas lepingu juurdepääsuks vajalike avalikult kasutatavate teede, haljasalade ja tehnosüsteemide väljaehitamiseks Tallinna linna poolt näidatud tingimustel. Juhul kui eelnimetatud lepingu peab sõlmima Müüja, siis kohustub ostja hüvitama Müüjale selle lepingu sõlmimisega ja täitmisega seotud kulud Müüja vastava nõude esitamisel 1 (ühe) kuu jooksul vastava nõude saamisest arvates.

Muud kinnistut puudutavad asjaolud:

Juhul, kui ostja võõrandab kinnistud, kohustub ta enne kinnistute omandamist uue omandaja poolt sõlmima uue omandajaga kokkuleppe, millega kinnistute uus omandaja võtab tingimusteta üle kõik kinnistute müügilepingust tulenevad võlaõiguslikud kokkulepped, mis on seotud detailplaneeringuga ja sellest tulenevate maakorraldustoimingutega ning vastavate kulude kandmisega.

- Müügiobjekti koosseisu kuuluvate ehitiste kohta ei ole väljastatud energiamärgist. Vastavalt ehitusseaduse § 3 lg 71 ei ole energiamärgis nõutav mälestiseks tunnistatud hoonete puhul, mille olemust või välisilmet muudaks energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt.

- Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) ei vastuta Kinnistutel (sh nende olulised osad) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest RKAS ei olnud ega pidanud olema teadlik müügilepingu sõlmimise hetkel ning tulenevalt eeltoodust ei ole ostjal õigust esitada RKASi vastu nõudeid müüdavate varade puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. RKAS müüb kinnistud ja nendel asuvad ehitised seisuskorras „nagu on“ („as is“).

- Ostja on kohustatud kinnistud ja nendel paiknevad ehitised üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistute ja ehitiste seisukorrast ega oma selles osas RKAS kui müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

- RKAS ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ning kahju eest, mis võib kaasneda pakkujale ja/või ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega ja tegelikkusele mittevastavusega. 

- RKASile ei ole esitatud keskkonnareostust puudutavaid ettekirjutusi. 

- Kinnistute valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) tööpäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest. RKAS kannab kõik kinnistutega seotud kulud (v.a. kulud, mille eest tasumise või hüvitamise kohustus lasub üürilepingu järgsetel üürnikel) valduse ülemineku kalendrikuule järgneva kuuni, tasudes need hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

- Kinnistusraamatusse kantud märkust ostueesõiguse kohta jääb kehtima ka pärast müügilepingu sõlmimist ja ostja kandmist kinnistusraamatusse ning müüja ei pea selliseid koormatisi kõrvaldama. Arvates ostja kandmisest kinnistusraamatusse loetakse, et ostja on üle võtnud kõik asja- ja võlaõiguslikest koormatistest tulenevad kinnistu omaniku (kohustatud isiku) õigused ja kohustused, arvestades käesolevates tingimustes sätestatud erisustega. 

- RKAS lõpetab Kinnistute suhtes kehtiva kindlustuslepingu Kinnistute valduse omandajale üleandmise päeva seisuga ning omandaja annab käesolevaga müüjale selleks tagasivõetamatu nõusoleku ega oma kindlustuslepingu lõpetamise osas müüja vastu mingeid pretensioone. Juhul, kui omandaja kantakse kinnistusraamatusse Kinnistute omanikuna enne Kinnistute valduse omandajale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab omandaja käesolevaga RKASile tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingute lõpetamiseks (volitus loetakse antuks müügilepingu sõlmimisega). Volitus antakse tagasivõtmatult, tähtajatult ning edasivolitamise õiguseta. 

- Teenuslepingud lõpetatakse RKASi poolt kas:

a)    valduse ülemineku kalendrikuule järgnevast kalendrikuust või 

b)    vastavalt teenuslepingus toodud lepingu lõpetamise tingimustele ja sätestatud tähtaegadele (juhul kui ülesütlemisest peab ette teatama rohkem kui 1 kuu või kui ülesütlemine on seotud rahaliste kohustustega, nt leppetrahviga RKAS jaoks, kuid pikema etteteatamistähtaja puhul oleks RKASil võimalik selliseid kulutusi vältida). 

Omandaja kannab teenuslepingute kulud alates valduse ülemineku kalendrikuule järgnevast kalendrikuust (ühiselt üüritulu saamise õigusega, vastavalt punktile 10). Juhul, kui mõni müügiobjekti suhtes sõlmitud teenusleping ei ole eelnimetatud  ajaks lõppenud ja lepingu alusel osutatakse teenust kinnistu omandajale (valdajale), siis hüvitab omandaja RKASile teenuslepingust tulenevad kulud, mida RKAS peab kandma  kuni teenuslepingu lõppemiseni. Kulud hüvitab omandaja 30 päeva jooksul RKASile vastavate arvete saamisest arvates.

- Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingud hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale. 

- Omandajal tekib õigus üüritulule valduse ülemineku kalendrikuule järgnevast kalendrikuust, olenemata asjaolust, kas ostja on kinnistusraamatusse lepingu eseme omanikuna sisse kantud või mitte (VÕS § 304 lg 1). Üüri varasema aja eest tasuvad üürnikud senisele üürileandjale (RKASile) ning RKAS kui müüja tagab üürnikele teate väljastamise kinnistute võõrandamise kohta, milles teatatakse kuupäev, millest arvates üürnikud tasuvad üürilepingute järgsed maksed ostjale. Juhul, kui üürnikud kannavad üürisummad ekslikult mitteõigustatud isikule, on vastav isik (müüja või ostja) kohustatud vastava summa õigustatud isikule (ostjale või müüjale) 5 (viie) tööpäeva jooksul üürisumma laekumisest edasi kandma. 

- Juhul, kui omandaja uue üürileandjana rikub üürilepingust tulenevat kohustust (sh ütleb üürilepingu üles ilma õigusliku aluseta) ja sellest tulenevalt esitab üürnik RKASi vastu nõude VÕS § 291 lg 4 alusel (vastutus üürnikule tekitatud kahju eest nagu käendaja vastutus), vastutab eelnimetatud asjaolude tõttu tekkivate võimalike kahjude eest omandaja, kes kohustub RKASile hüvitama mistahes kahjud, mille hüvitamiseks üürnik RKASi vastu nõude esitab ning omandaja kohustub RKASi nõudmisel esindama RKASi sellistes vaidlustes ja kandma kõik selliste vaidlustega seotud kulud.

- Tulenevalt Muinsuskaitseseaduse § 27 on riigil ostueesõigus ja seejärel kohalikul omavalitsusel.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Dokumentide täistekstidega ja muude kinnistut puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel Riigi Kinnisvara AS kontoris Lasnamäe 2, Tallinn. 

Kontaktisikuks on RKAS müügijuht Märt Mäe - e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon 606 3407, 513 3745.