Parim praktika

Juhendid

Energiatõhususe juhendmaterjal ja metoodika peaprojekteerijatele ning arhitektidele

Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017

Tehnohoolduse tehniline kirjeldus

Heakorratööde üldine kirjeldus

Turvateenuste kirjeldus

Olemasolevate hoonete sisekliima hindamise juhend

Radooniohu vähendamise lahendused olemasolevatele ja uutele hoonetele (jaanuar 2015)

ISKE nõuete rakendamine riigi ja kohaliku omavalitsuse uusehitistele

Passiivsete arhitektuuriliste jahutusmeetmete kasutamine ühiskondlike hoonete kavandamisel. Innovatiivne lähenemine energiakokkuhoiule

FIDICu juhend konsultandi valimiseks

Muuseumite sisekliimanõuded

Sihtväärtuse kavandamine  

Integreeritud projektiteostuse (IPT) korraldusmudeli kasutamisest ehitushanke juhtimisel    


Uuringud

Õppeasutuste sisekliima seireprogramm (2017)

Riigi Kinnisvara AS energiajuhtimise aastaaruanne 2016

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine (jaanuar 2016)

Virtuaalsetel töökohtadel töötavate ametnike e-juhtimine (september 2015)

Sisekliima mõju tööviljakusele ja õpitulemusele (aprill 2015)

Rohemärgis 2015 klassifikatsioon ja uuringu kokkuvõte (aprill 2015)

EPC lepingu analüüsi kokkuvõte (detsember 2013)

Energia lokaalse tootmise analüüs büroohoonele (aprill 2013)

Madal- ja liginullenergiahooned

Büroohoonete põhilahendused eskiis- ja eelprojektis (detsember 2012)

Hoonete keskkonnamõju arvestamine, nn. „roheline märk“ (detsember 2012)

 
Seminarid ja infopäevad

Kliendiseminar "Tegevuspõhine kontor" (16.05.2016)

Kinnisvara optimeerimise seminar (06.11.2015)

Heakorraseminar 2015 (15.04.2015)

Heakorraseminar 2014 (02.12.2014)

Kliendiseminar "Avaliku sektori hoonete energiatõhusus" (28.05.2014)

Töökeskkonna strateegia seminar „Töö ja keskkond“ (04.10.2012)