Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele 2011

Lae alla koondpakett (.zip 2,3 MB)

SISUKORD

OSA 1 - ÜLDOSA (.pdf 75 KB)
1.1. SISSEJUHATUS
1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID
1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD
1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED
1.4.1. Tellija eesmärk
1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus
1.4.3. Arhitektuurne lahendus
1.4.4. Heliisolatsioon ja akustika
1.4.5. Sisekliima

OSA 2 - ÜLDEHITUS (.pdf 100 KB)
2.1. ÜLDOSA
2.2. VÄLISPIIRDED
2.3. HÜDROISOLATSIOON JA DRENAAŽ
2.4. VÄLISVIIMISTLUS
2.5. VAHELAED
2.6. PÕRANDAD, TREPID JA KALDTEED
2.7. PIIRDED JA KÄSIPUUD
2.8. SEINAD
2.9. KATUSED

OSA 3 – AKNAD JA UKSED (.pdf 110 KB)
3.1. AKNAD
3.2. UKSED

OSA 4 – VENTILATSIOON (.pdf 100 KB)
4.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
4.2. SISSEPUHKE-VÄLJATÕMBE-VENTILATSIOONI NÕUDED
4.3. ERALDI VENTILATSIOONI-SÜSTEEMID
4.4. ÕHUVÕTT
4.5. VENTILATSIOONISEADMED
4.6. VENTILAATORID
4.7. MÜRASUMMUTID
4.8. VENTILATSIOONITORUSTIK
4.9. REGULEERKLAPID
4.10. TULETÕKESTID
4.11. PUHASTUSLUUGID
4.12. LÕPUELEMENDID (ÕHUJAGAJAD, RESTID JA PLAFOONID)
4.13. VENTILATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
4.14. AUTOMAATIKA

OSA 5 – KÜLMAVARUSTUS JA JAHUTUS (.pdf 80 KB)
5.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
5.2. NÕUDED JAHUTUSSÜSTEEMILE
5.3. JAHUTUSSÜSTEEMI KÜLMAALLIKAD
5.4. JAHUTUSSÜSTEEMI AUTOMAATIKA
5.5. KÜLMATARBIJA JA KÜLMAKANDJA
5.6. VENTILAATORKONVEKTOR
5.7. JAHUTUSE SPLITSÜSTEEM
5.8. KÜLMAINE
5.9. TORUSTIK
5.10. ISOLEERIMINE
5.11. REGULEER- JA SULGARMATUURID

OSA 6 – SOOJAVARUSTUS JA KÜTE (.pdf 90 KB)
6.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
6.2 NÕUDED
6.3 KATLAMAJA
6.4 KÜTTESÜSTEEM
6.5 ARVUTUSLIK VÄLISÕHU TEMPERATUUR
6.6 KÜTTETORUSTIK
6.7 REGULEER- JA SULGARMATUUR
6.8 TORUSTIKU KINNITAMINE JA LÄBIMINEK PIIRDEST
6.9 ISOLEERIMINE
6.10 TSIRKULATSIOON
6.11 KÜTTEKEHAD JA KONTUURID
6.12 KÜTTE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMINE

OSA 7 – VEEVARUSTUS (.pdf 85 KB)
7.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
7.2 HOONETE VEEVARUSTUS
7.3 JOOGIVESI
7.4 VEEPUHASTUSSEADMED
7.5 VOOLUHULGAD
7.6 RÕHUTÕSTESEADMED
7.7 VEEKULU MÕÕTMINE
7.8 VEETORUSTIKE MATERJAL
7.9 TORUSTIKE DIMENSIONEERIMINE
7.10 TORUSTIKE KINNITAMINE
7.11 SULGSEADMED
7.12 VEEVÕTUSEADMED
7.13 TSIRKULATSIOON

OSA 8 – OLMEKANALISATSIOON (.pdf 80 KB)
8.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
8.2 NÕUDED
8.3 KASUTATAVAD TORUSTIKUD
8.4 KANALISEERIMINE
8.5 VOOLUHULKADE MÄÄRAMINE
8.6 HOOVIVÕRK
8.7 PLASTKAEVUD
8.8 DIMENSIONEERIMINE
8.9 SISEVÕRGU MINIMAALSED KALDED
8.10 PUHASTUS- JA KONTROLL-LUUGID
8.11 ISOLEERIMINE
8.12 LÄBIVIIGUD TULETÕKKETARINDEIST
8.13 TUULUTUS
8.14 KANALISATSIOONI KINNITUS
8.15 SANITAARSEADMED
8.16 KANALISATSIOONI-TORUSTIKE PUHTUS
8.17 VENTILATSIOONI-AGREGAATIDE KONDENSAADI KANALISEERIMINE
8.18 SURVESTAMINE

OSA 9 – SADEVETE KANALISATSIOON JA DRENAAŽ (.pdf 60 KB)
9.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
9.2 NÕUDED
9.3 SADEVETE JA VOOLUHULKADE ARVUTAMINE
9.4 SADEVETE ÄRAJUHTIMINE
9.5 SADEVETE SISETORUSTIKUD
9.6 KINNISTUVÕRK
9.7 DRENAAŽ
9.8 KAEVUD
9.9 TORUSTIKE SURVESTAMINE

OSA 10 – ELEKTER (.pdf 135 KB)
10.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
10.2 VÄLISTRASSID
10.3 VÄLISVALGUSTUS
10.4 SIDEKANALISATSIOON JA -KAABELLIINID
10.5 ELEKTRIPAIGALDIS
10.6 PEAKESKUS
10.7 GARANTEERITUD TOITE PEAKESKUS (GPK)
10.8 ARVESTID
10.9 JAOTUSKESKUSED
10.10 KESKUSTE VAHELISED KAABELLIINID
10.11 MAANDUSED JA POTENTSIAALI-ÜHTLUSTUSED
10.12 KOMPENSATSIOONISEADMED JA FILTRID
10.13 GARANTEERITUD TOITESÜSTEEM
10.14 KATKEMATU TOITEALLIKAS (UPS)
10.15 KAABLIREDELID
10.16 RIPUTUSSÜSTEEMID
10.17 KAABLIKARBIKUD
10.18 LÄBIVIIGUD
10.19 TORUD JA KARBID
10.20 SEADMETE ELEKTRIVARUSTUS
10.21 PISTIKUPESAD
10.22 VALGUSTUSSÜSTEEMID
10.23 KÜTTESÜSTEEMID JA –SEADMED
10.24 SULATUSSÜSTEEMID
10.25 PIKSEKAITSE

OSA 11 – NÕRKVOOL (.pdf 90 KB)
11.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
11.2 NÕUDED
11.3 ANDMEEDASTUSSÜSTEEMID
11.3.1 Andmeside võrgud
11.3.2 Fonolukusüsteem
11.3.3 TV-kaabelvõrk
11.3.4 Teadustussüsteem
11.3.5 Audio-video (AV) süsteem
11.3.6 Ajanäidusüsteem
11.4 TURVASÜSTEEMID
11.4.1 Tulekahjusignalisatsioon
11.4.2 Valvesignalisatsioon
11.4.3 Läbipääsusüsteem
11.4.4 Videovalve

OSA 12 – HOONEAUTOMAATIKA (.pdf 150 KB)
12.1  KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
12.2 ÜLDNÕUDED
12.3 HOONEAUTOMAATIKAGA ÜHENDATAVAD SÜSTEEMID JA SEADMED
12.4 JÄRELEVALVEKESKUS
12.5 ALAKESKUSED
12.6 PLATSISEADMED, KULUMÕÕTJAD
12.7 HOONE VALGUSTUS
12.8 AJA- JA SÜNDMUSPROGRAMMID
12.9 ALARMID
12.10 TRENDID
12.11 PARAMEETRITE JA HÄIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT ILLUSTREERIVAD JOONISED
12.12 PÕHIMÕTTESKEEMID

OSA 13 – NÕUDED EHITUSPROTSESSI LÕPETAMISEL (.pdf 185 KB)
13.1 TEOSTUSJOONISED
13.2 INVENTARISEERIMIS-JOONISED
13.2.1 Inventariseerimis-dokumentatsioon
13.2.2 Lisanõuded digitaalsetele inventariseerimisjoonistele haldustarkvaraga ARCHIBUS sidumiseks
13.3 TEOSTUS-DOKUMENTATSIOON 
13.3.1 KVVK
13.3.2 Elekter
13.3.3 Nõrkvool
13.3.4 Arhitektuur-ehituslik osa
13.3.5 Tuleohutussüsteemid
13.4 HOONESSE PAIGALDATAVAD JOONISED
13.5 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENID
13.6 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE TÄHISTAMINE
13.6.1 Üldised nõuded
13.6.2 Ventilatsioon, küte, jahutus, veevarustus ja kanalisatsiooni seadmete tähistamine
13.6.3 Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide seadmete tähistamine
13.7 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE KATSETAMINE
13.8 PERSONALI KOOLITUS
13.9 NÄIDISED
13.9.1 Paigaldatud seadmete lühispetsifikatsioon
13.9.2 Tuletõkkekappide loetelu
13.1 TEOSTUSJOONISED
13.2 INVENTARISEERIMIS-JOONISED
13.2.1 Inventariseerimis-dokumentatsioon
13.2.2 Lisanõuded digitaalsetele inventariseerimisjoonistele haldustarkvaraga ARCHIBUS sidumiseks
13.3 TEOSTUS-DOKUMENTATSIOON
13.3.1 KVVK
13.3.2 Elekter
13.3.3 Nõrkvool
13.3.4 Arhitektuur-ehituslik osa
13.3.5 Tuleohutussüsteemid
13.4 HOONESSE PAIGALDATAVAD JOONISED
13.5 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENID
13.6 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE TÄHISTAMINE
13.6.1 Üldised nõuded
13.6.2 Ventilatsioon, küte, jahutus, veevarustus ja kanalisatsiooni seadmete tähistamine
13.6.3 Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide seadmete tähistamine
13.7 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE KATSETAMINE
13.8 PERSONALI KOOLITUS
13.9 NÄIDISED
13.9.1 Paigaldatud seadmete lühispetsifikatsioon
13.9.2 Tuletõkkekappide loetelu
13.9.3 Paigaldatud valgustite lühispetsifikatsioon
13.9.4 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
13.9.5 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
13.9.6 Ruumikaart

RUUMIKAARDID
Bürooruumid (.pdf 240 KB)
Kooliruumid (.pdf 505 KB)
Üldruumid (.pdf 280 KB)
Tehnoruumid (.pdf 150 KB)