Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele 2013


JUHEND TEHNILISED NÕUDED KOOLI- JA BÜROOHOONETELE 2013
koondpakett
 (.zip 10,1 MB)

 

SISUKORD

OSA 1 - ÜLDOSA (pdf)
1.1. SISSEJUHATUS
        1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID
        1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD
        1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED
        1.4.1. Tellija eesmärk
        1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus
        1.4.3. Arhitektuurne lahendus
        1.4.4. Heliisolatsioon ja akustika
        1.4.5. Sisekliima

OSA 2 – ÜLDEHITUS (pdf)
2.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        2.2. ÜLDOSA
        2.3. VÄLISPIIRDED
        2.4. HÜDROISOLATSIOON JA DRENAAŽ
        2.5. VÄLISVIIMISTLUS
        2.6. VAHELAED
        2.7. PÕRANDAD, TREPID JA KALDTEED
        2.8. PIIRDED JA KÄSIPUUD
        2.9. SEINAD
        2.10. KATUSED

OSA 3 – AKNAD JA UKSED (pdf)
3.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        3.2. ÜLDNÕUDED
        3.3. AKNAD
        3.4. UKSED
        3.5. AKENDE JA USTE VEEPLEKID
        3.6. TABELID 3.1. JA 3.2

OSA 4 – VENTILATSIOON (pdf)
4.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        4.2. SISSEPUHKE-VÄLJATÕMBE-VENTILATSIOONI NÕUDED
        4.3. ERALDI VENTILATSIOONI-SÜSTEEMID
        4.4. ÕHUVÕTT
        4.5. VENTILATSIOONISEADMED
        4.6. VÄLJATÕMBE-VENTILAATORID
        4.7. MÜRASUMMUTID
        4.8. VENTILATSIOONITORUSTIK
        4.9. REGULEERKLAPID
        4.10. TULETÕKESTID
        4.11. PUHASTUSLUUGID
        4.12. LÕPUELEMENDID (ÕHUJAGAJAD, RESTID JA PLAFOONID)
        4.13. VENTILATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
        4.14. MÕÕDISTAMINE
        4.15. AUTOMAATIKA

OSA 5 – KÜLMAVARUSTUS JA JAHUTUS (pdf)
5.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        5.2. NÕUDED JAHUTUSSÜSTEEMILE
        5.3. JAHUTUSSÜSTEEMI KÜLMAALLIKAD
        5.4. JAHUTUSSÜSTEEMI AUTOMAATIKA
        5.5. KÜLMATARBIJA JA KÜLMAKANDJA
        5.6. VENTILAATORKONVEKTOR
        5.7. JAHUTUSE SPLITSÜSTEEM
        5.8. KÜLMAINE
        5.9. TORUSTIK
        5.10. ISOLEERIMINE
        5.11. REGULEER- JA SULGARMATUURID

OSA 6 – SOOJAVARUSTUS JA KÜTE
6.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        6.2 ÜLDNÕUDED
        6.3 SOOJUSALLIKAD
        6.4 KATLAMAJA
        6.5 KÜTTESÜSTEEM
        6.6 ARVUTUSLIK VÄLISÕHU TEMPERATUUR
        6.7 SOOJUSSÕLM
        6.8 KÜTTETORUSTIK
        6.9 REGULEER- JA SULGARMATUUR
        6.10 TORUSTIKU KINNITAMINE JA LÄBIMINEK PIIRDEST
        6.11 ISOLEERIMINE
        6.12 KÜTTEKEHAD JA KONTUURID
        6.13 KÜTTE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMINE

OSA 7 – VEEVARUSTUS (pdf)
7.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        7.2 HOONETE VEEVARUSTUS
        7.3 PUMBAHOONED
        7.4 JOOGIVESI
        7.5 VEEPUHASTUSSEADMED
        7.6 VOOLUHULGAD
        7.7 RÕHUTÕSTESEADMED
        7.8 VEEKULU MÕÕTMINE
        7.9 VEETORUSTIKE MATERJAL
        7.10 TORUSTIKE DIMENSIONEERIMINE
        7.11 TORUSTIKE KINNITAMINE
        7.12 SULGSEADMED
        7.13 VEEVÕTUSEADMED
        7.14 TSIRKULATSIOON

OSA 8 – OLMEKANALISATSIOON (pdf)
8.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        8.2 NÕUDED
        8.3 KASUTATAVAD TORUSTIKUD
        8.4 KANALISEERIMINE
        8.5 VOOLUHULKADE MÄÄRAMINE
        8.6 HOOVIVÕRK
        8.7 PLASTKAEVUD
        8.8 DIMENSIONEERIMINE
        8.9 SISEVÕRGU MINIMAALSED KALDED
        8.10 PUHASTUS- JA KONTROLL-LUUGID
        8.11 ISOLEERIMINE
        8.12 LÄBIVIIGUD TULETÕKKETARINDEIST
        8.13 TUULUTUS
        8.14 KANALISATSIOONI KINNITUS
        8.15 SANITAARSEADMED
        8.16 KANALISATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
        8.17 VENTILATSIOONI-AGREGAATIDE JA JAHUTUSSEADMETE KONDENSAADI 
                KANALISEERIMINE
        8.18 SURVESTAMINE

OSA 9 – SADEVETE KANALISATSIOON JA DRENAAŽ (pdf)
9.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        9.2 NÕUDED
        9.3 SADEVETE JA VOOLUHULKADE ARVUTAMINE
        9.4 SADEVETE ÄRAJUHTIMINE
        9.5 SADEVETE SISETORUSTIKUD
        9.6 KINNISTUVÕRK
        9.7 DRENAAŽ
        9.8 KAEVUD
        9.9 TORUSTIKE SURVESTAMINE

OSA 10 – ELEKTER (pdf)
10.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        10.2 VÄLISTRASSID
        10.3 VÄLISVALGUSTUS
        10.4 SIDEKANALISATSIOON JA -KAABELLIINID
        10.5 ELEKTRIPAIGALDIS
        10.6 PEAKESKUS
        10.7 ARVESTID
        10.8 GARANTEERITUD TOITE PEAKESKUS (GPK)
        10.9 JAOTUSKESKUSED
        10.10 MAANDUSED JA POTENTSIAALIÜHTLUSTUSED
        10.11 KOMPENSATSIOONISEADMED JA FILTRID
        10.12 GARANTEERITUD TOITESÜSTEEM
        10.13 KATKEMATU TOITEALLIKAS (UPS)
        10.14 KAABLITE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE
        10.15 KAABLIREDELID
        10.16 RIPUTUSSÜSTEEMID
        10.17 KAABLIKARBIKUD
        10.18 TORUD JA KARBID
        10.19 SEADMETE ELEKTRIVARUSTUS
        10.20 PISTIKUPESAD
        10.21 VALGUSTUSSÜSTEEMID
        10.22 KÜTTESÜSTEEMID JA –SEADMED
        10.23 SULATUSSÜSTEEMID
        10.24 PIKSEKAITSE
        10.25 TULEOHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEM

OSA 11 – NÕRKVOOL (pdf)
11.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        11.2 NÕUDED
        11.3 ANDMEEDASTUSSÜSTEEMID
        11.3.1 Andmeside võrgud
        11.3.2 Fonolukusüsteem
        11.3.3 TV-kaabelvõrk
        11.3.4 Teadustussüsteem
        11.3.5 Audio-video (AV) süsteem
        11.3.6 Ajanäidusüsteem
        11.4 TURVASÜSTEEMID
        11.4.1 Tulekahjusignalisatsioon
        11.4.2 Valvesignalisatsioon
        11.4.3 Läbipääsusüsteem
        11.4.4 Videovalve

OSA 12 – HOONEAUTOMAATIKA (pdf)
12.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        12.2 ÜLDNÕUDED
        12.3 HOONEAUTOMAATIKAGA ÜHENDATAVAD SÜSTEEMID JA SEADMED
        12.4 JÄRELEVALVEKESKUS
        12.5 ALAKESKUSED
        12.6 PLATSISEADMED, KULUMÕÕTJAD
        12.7 HOONE VALGUSTUS
        12.8 AJA- JA SÜNDMUSPROGRAMMID
        12.9 ALARMID
        12.10 TRENDID
        12.11 PARAMEETRITE JA HÄIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT
                  ILLUSTREERIVAD JOONISED
        12.12 PÕHIMÕTTESKEEMID

OSA 13 – NÕUDED EHITUSPROTSESSI LÕPETAMISEL (pdf)
13.1 TEOSTUSJOONISED
        13.2 INVENTARISEERIMIS-JOONISED
        13.2.1 Inventariseerimis-dokumentatsioon
        13.2.2 Lisanõuded digitaalsetele inventariseerimisjoonistele haldustarkvaraga
                   ARCHIBUS sidumiseks
        13.3 TEOSTUS-DOKUMENTATSIOON 
        13.3.1 KVVK
        13.3.2 Gaasikatlamaja
        13.3.3 Elekter
        13.3.4 Nõrkvool
        13.3.5 Arhitektuur-ehituslik osa
        13.3.6 Tuleohutussüsteemid
        13.4 HOONESSE PAIGALDATAVAD JOONISED
        13.5 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENID
        13.6 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE TÄHISTAMINE
        13.6.1 Üldised nõuded
        13.6.2 Ventilatsioon, küte, jahutus, veevarustus ja kanalisatsiooni seadmete tähistamine
        13.6.3 Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide seadmete tähistamine
        13.7 KATSETUSED JA MÕÕDISTUSED
        13.8 PERSONALI KOOLITUS
        13.9 OBJEKTI LÕPPKORISTUS
        13.10 NÄIDISED
        13.10.1 Paigaldatud seadmete lühispetsifikatsioon
        13.10.2 Tuletõkkekappide loetelu
        13.10.3 Paigaldatud valgustite lühispetsifikatsioon
        13.10.4 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
        13.10.5 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
        13.10.6 Ruumikaart
        13.10.7 Kinnistu andmete kaardid
        13.10.8 Hoonete andmete kaardid

OSA 14 – NÕRKVOOLU- , SERVERI JA UPSI RUUMID (pdf)
14.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOOD
        14.2 NÕRKVOOLU- JA SEVERIRUUMI ASUKOHT HOONE PLANEERIMISEL
        14.3 NÕUDED NÕRKVOOLURUUMI(DE)LE
        14.4 SERVERIRUUMIDE KASUTUSELEVÕTT JA  KATSETAMINE

OSA 15 – ISKE RAKENDAMINE (pdf)
1.1. SISSEJUHATUS
        1.2. ISKE LÜHITUTVUSTUS
        1.3. ISKE RAKENDUSJUHEND PROJEKTEERIJALE
        1.3.1. Moodul B2.1 „Hooned“
        1.3.2. Moodul B2.2 „Elektrotehniline  kaabeldus“
        1.3.3. Moodul B2.3 „Bürooruum“
        1.3.4. Moodul B2.4 „Serveriruum“
        1.3.5. Moodul B2.5 „Andmekandjate arhiiv“
        1.3.6. Moodul B2.6 „Tehnilise infrastruktuuri ruum“
        1.3.7. Moodul B2.7 „Kaitsekapid“
        1.3.8. Moodul 2.9 „Arvutuskeskus“
        1.3.9. Moodul B2.11 „Nõupidamis-, üritus- ja koolitusruumid“
        1.3.10. Moodul B2.12 „IT kaabeldus“

OSA 16 – MÕÕTE- JA SEIREVAHENDID (pdf)
16.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
        16.2 MÕÕTEVAHENDID, KALIBREERIMINE JA TAATLEMINE
        16.3 ARVESTITE VASTAVUSE HINDAMISE JA TÕENDAMISE KORD
        16.4 TERMOMEETRID
        16.5 MANOMEETRID
        16.6 SOOJUSARVESTID
        16.7 VEEMÕÕTJAD
        16.8 ELEKTRIARVESTID
        16.9 GAASIARVESTID
        16.10 ANDURID

RUUMIKAARDID
        Bürooruumid (pdf)
        Kooliruumid (pdf)
        Üldruumid (pdf)
        Tehnoruumid (pdf)


.