Kinnitatud Riigi Kinnisvara AS nõukogu 04.09.2014. a protokollilise otsusega nr 132

Riigi Kinnisvara AS töötajate eetikakoodeks


Eetikakoodeks sätestab Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (edaspidi tööandja) töötajatele esitatavad olulised eetilised põhimõtted ja toob välja tegevused, mida peetakse lubatavaks ning mida lubamatuks. Eetikakoodeks tugineb Riigi Kinnisvara AS väärtustele, milleks on kompetentsus, hoolivus ja usaldusväärsus, samuti meie kultuuriruumi headele tavadele, traditsioonidele ning üldtunnustatud moraalinormidele.

  • Tööandja jaoks on oluline, et töötajaid koheldakse võrdselt ning, et tööandja ja töötajate vahelised suhted põhinevad austusel ja lugupidamisel. Kõikidesse töötajatesse suhtutakse ühtviisi austusega sõltumata nende positsioonist. Suhtlust kolleegide ja koostööpartneritega iseloomustab abivalmidus, viisakus ja sõbralikkus.
  • Töötaja käitub õiguskuulekalt, väärikalt ning teadvustab endale, et vajakajäämised tööalases tegevuses või vääritu käitumine mõjutavad ka tööandja mainet ja usaldusväärsust. Töötaja hoidub tööalast tegevust ja tööandja mainet kahjustavast käitumisest.
  • Töötaja juhib viisakalt ka kolleegi, kliendi või koostööpartneri tähelepanu vääritule käitumisele paludes sellise käitumise lõpetamist. Vajadusel teavitab ta juhtunust oma vahetut juhti või juhatust.
  • Töötaja rakendab oma tööalases tegevuses hoolsust, teadmisi ja oskusi ning jagab neid kolleegidega. Endast parima andmiseks kindlustab tööandja töötaja ettevõtte eesmärkidest lähtuva enesetäiendamise võimalusega.
  • Töötaja peab kinni antud lubadustest, tähtaegadest ja kokkulepetest ning tema sõnad on tegudega kooskõlas. Töötaja ei võta endale kohustusi ega anna lubadusi, mida ta täita ei suuda või puuduvad volitused. Eksimuse korral julgeb töötaja tunnistada oma viga ning võtta vastutuse.
  • Töötaja järgib ettevõttesisest töökirjelduslikku normdokumentatsiooni, et tagada ühtlane usaldusväärne teenus kliendile ning kontrollitavus juhtkonnale.
  • Töötaja keeldub teenustest, kingitustest, rahast ja muudest hüvedest, mis võivad mõjutada tema tööülesannete täitmist või mida võidakse nii käsitada. Tööalase tegevusega seoses kinke eset vastu võttes peab töötaja veenduma, et tegemist ei oleks õigusvastase tegevusega (pistise, altkäemaksu võtmisega, vahendamisega vms). Korruptsiooni, altkäemaksu ja muude konkurentsi moonutavate võtete kasutamine tööülesannete täitmiseks on keelatud.
Eetikakoodeks rakendub kõigile tööandjaga tähtajalises või tähtajatus töölepingulises suhtes olevatele isikutele, samuti juhtorganite liikmetele ja praktikantidele. Eetikakoodeksi eiramisega võib seaduses sätestatud juhtudel kaasneda eelnimetatud teo toime pannud isikuga sõlmitud lepingu lõpetamine.