Keskkonnajuhtimine

Oma tegevusalast lähtuvalt on Riigi Kinnisvara AS nii kinnisvarakeskkonna looja kui ka selle hoidja, millest tulenevalt avaldatakse mõju ümbritsevale keskkonnale. Et oma tegevuses olla keskkonda arvestav ja säästev on RKAS juurutanud keskkonnajuhtimissüsteemi:

ISO 14001:2004 standardist lähtumisega on võetud kohustuseks:

 • määratleda ettevõtte keskkonnapoliitika;
 • selgitada välja oma tegevusest tingitud keskkonnalased aspektid, et määrata kindlaks olulised keskkonnamõjud;
 • selgitada välja ja järgida kohalduvad õigusaktid ja muud ettevõtte poolt tunnustatud nõuded, mis seonduvad määratletud keskkonnaaspektidega;
 •  püstitada keskkonnaalased eesmärgid ja kava nende elluviimiseks;
 •  planeerida, ohjata, seirata ja auditeerida loodud keskkonnajuhtimissüsteemi.


Läbi keskkonnapoliitika on RKAS võtnud kanda osa sotsiaalsest vastutuses ning püüdleb keskkonnasõbralikkuse ja energiasäästlikkuse poole. Poliitika põhimõteteks on:

 •  Sotsiaalse vastutuse kandmisega panustatakse keskkonna hoidmisesse.
 •  Kinnisvarakeskkonna kavandamisel ja loomisel lähtutakse keskkonnasäästlikkusest – uute hoonete kavandamisel ja olemasolevate rekonstrueerimisel püüeldakse energiasäästlikkuse poole.
 •  Kinnisvara omanikuna on võimalik vähendada kinnisvarakeskkonna kasutamisest tulenevat mõju keskkonnale – vaatluse all on nii energiakasutus kui jäätmekäitlus.


RKAS on ühiste arutelude tulemusena selgitanud välja keskkonnaalased aspektid ja määratlenud nende mõju. Ettevõtte jaoks olulised aspektid on:

 • Elektrienergia
 • Energia küttele
 • Reovesi
 • Jäätmed haldusobjektidel
 • Heitgaaside emissioon (CO2)
 • Jääkreostus pinnases
 • Ohutus kinnistu territooriumil
 • Hädaolukorrad.

Olulistena määratletud keskkonnaaspektidest lähtuvalt on määratletud keskkonnaalased eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks koos vastutajate ja konkreetsete tähtaegadega. RKAS-i peamised keskkonnaalased eesmärgid seonduvad energiasäästu saavutamisega.