Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika


Sissejuhatus

RKASi eesmärk on olla eelistatuim riigisektorile kinnisvarakeskkonda pakkuv ettevõte Eestis
ning tagada selle jätkusuutlik, heaperemehelik ja efektiivne valitsemine ja haldamine.

Keskkonnapoliitikaga seame suuna säästlikule ressursside kasutamisele, see on osa meie
vastutustundlikust käitumisest. Keskkonna- ja energiasäästu tegevuste planeerimisel ja
elluviimisel arvestame majanduslikku põhjendatust.

Kvaliteedipoliitika annab suuna omaniku ootuste ja ettevõtte eesmärkide täitmiseks kliendi,
koostööpartnerite ja töötajate rahulolu kaudu.

RKAS rakendab ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja ISO 14001 (keskkonnajuhtimine)
standarditele vastava juhtimissüsteemi. Juhtimissüsteem katab kõiki RKASi tegevusvaldkondi, so kinnisvara haldamine ja hooldamine, kinnisvara arendamine ja kinnisvarainvesteeringud, kinnisvara ost, müük ja üürile andmine, projektijuhtimine.

Mõisted

Kvaliteedijuhtimine on planeeritud ja ellu viidud tegevused, millega tagame RKASi teenuste tõhusa toimimise.

Keskkonna- ja energiatõhususe juhtimine on tegevused, mis tagavad RKASi teenustes keskkonnasäästlikkuse ja energiaressursside optimaalse kasutamise kinnisvarakeskkonna
kvaliteedi hoidmiseks ja parandamiseks.

Keskkonna all mõistame antud kontekstis looduskeskkonda kui ka kinnisvarakeskkonda.
Energiatõhususe all mõistame energiakasutuse (nt elektri, kütuse ja vee) tõhusust, kasuliku ja kulutatud energia suhet.

Hoone elukaar on hoone eluiga, mis hõlmab selle kavandamist, arendamist, projekteerimist,
ehitamist, kasutamist (haldamist) ja hilisemat lammutamist (utiliseerimist). RKAS mõjutab
keskkonda kogu hoone elukaare jooksul.

Vastutustundlikkus põhineb RKASi väärtustel ja austusel töötajate, kogukonna ja keskkonna vastu.

Huvipooled, kellega RKAS oma tegevustes arvestab, on: riik, kliendid, töövõtjad, omanik ja RKASi töötajad.


Allikas: http://kiinkonet.virtualserver11.nebula.fi/sving/uploads/sving/Elukaare_skeem.pdf


RKASi kvaliteedijuhtimise põhimõtted

 1. Oleme riigiasutustele kinnisvarakeskkonna ja –teenuse kompetentsikeskus.
 2. Tagame kinnisvara hea kvaliteedi, energiatõhususe, vastutustundliku haldamise ja seadusest tulenevate nõuete täimise.
 3. Panustame, et tagada riigiasutuste ülesannete iseloomust lähtuv optimaalne, efektiivne ja kestlik kinnisvaralahendus ja -teenused.
 4. Pakume riigiasutustele lahendusi pinnakasutuse optimeerimiseks, et parendada riigiasutuste tegevuste kuluefektiivsust ja jätkusuutlikkust.
 5. Arendame ja osaleme kaasaegsete ehituse ja kinnisvara korrashoiu metoodikate rakendamisel.
 6. Teenuste ja asjade hankimisel lähtume rahaliste vahendite majanduslikult parimast kasutamisest, sh kestlikkusest ja vastutustundlikkusest.
 7. Seirame kasutatavaid ressursse ning rakendatud tegevusi, et optimeerida kulusid, suurendada tulemuslikkust ja edendada vastutustundlikku käitumist.

RKASi keskkonna- ja energiatõhususe juhtimise põhimõtted

 1. Ohutu ja puhas kinnisvarakeskkond
  Loome meetmed ohutu ja sotsiaalselt vastutustundliku kinnisvarakeskkonna tagamiseks (sh sisekliima, ruumide puhtus ja viimistlusmaterjalide kasutus).
 2. Energiatõhusus
  Vähendame hoonetes energiakasutamisest tingitud keskkonnamõju tõhusama ressursside juhtimise kaudu, täidame õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Energiakulude optimeerimine - investeerime, et optimeerida meie põhitegevuste tagamiseks vajalikku energiamaksumust.
 3. Vesi
  Vähendame veekasutusest tulenevat keskkonnamõju ja kulusid tõhusama ressursside kasutamise kaudu (nt vee ülekulu ja veekasutus kaevudest).
 4. Jäätmekäitlus
  Optimeerime jäätmekäitlusega seotud kulud. Teostame jäätmekäitlust heast tavast lähtuvalt ja lähtume põhimõttest, et jäätmed on ressurss ning tõstame oma klientide teadlikkust jäätmekäitluse alal.
 5. Heitmed õhus
  Monitoorime õhku eralduvaid heitmeid, eesmärgiga tuvastada heitmete vähendamise võimalusi ning vähendada keskkonna saastamist ja leida kulude optimeerimise võimalusi.
 6. Hanked
  Hangete korraldamisele läheneme keskkonnasäästlikult ja jätkusuutlikult ning kuluefektiivselt (nt ühishankimine, keskkonnahoidlikud riigihanked, väärtuspõhised hanked).
 7. Ehitus ja remont
  Hoonete ehitamisel, rekonstrueerimisel ja remontimisel lähtume energiatõhususe, keskkonnasäästlikusse ja jätkusuutlikusse (sh kuluefektiivuse) printsiipidest, tagades sellejuures ohutu ja puhta kinnisvarakeskkonna. Hoonete projekteerimisel ja projektdokumentatsiooni hindamisel lähtume keskkonnamärgise kriteeriumitest (nt „Rohemärgis“).
 8. Huvigruppide kaasamine
  Julgustame ning toetame personali ja meie huvigruppe säästva eluviisi valikute tegemiseks.