Toetuste maksmine ja annetuste tegemine

Riigi Kinnisvara ASi sponsorlustegevus on korraldatud vastavalt põhikirjale, mille kohaselt ettevõtte võib maksta toetusi ja teha annetusi järgmistel tingimustel:

  • Toetuse maksmine toetab Riigi Kinnisvara ASi tegevus- ja finantseesmärke
  • Riigi Kinnisvara ASil on vabu vahendeid toetuse maksmiseks
  • Riigi Kinnisvara ASi konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute poolt makstavate toetuste kogusumma kalendriaastas ei ületa toetusteks ettenähtud määra, milleks on 0,5% kolme eelneva majandusaasta keskmisest konsolideeritud puhaskasumist

Riigi Kinnisvara AS avaldab teabe makstud toetuste ja tehtud annetuste kohta enda veebilehel kolme tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates. Asjakohane teave on veebilehel avalik vähemalt nelja aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest. Veebilehel märgitakse toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja toetamise põhjendus.