RKAS uuendas kooli- ja büroohoonetele seatavaid tehnilisi nõudeid

31.märts 2011

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) uuendas põhjalikult juhendmaterjali „Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele“, mille eesmärk on ettevõtte korraldatavatel hangetel võimalikult täpselt ja üheselt tõlgendatavalt määratleda koolihoonete ja büroohoonete projekteerimise ja ehitamise põhimõtted ning kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele esitatavad tehnilised nõuded.

RKASi ehitusjuhtimisosakonna juhataja Igor Gerasenkovi sõnul on ettevõtte pikaajalisele kogemusele tuginedes välja töötatud juhendis detailsemalt käsitletud büroo- ja koolihoonete rajamist. „Büroohoonete all peame silmas kõiki hooneid, kus tehakse nn. kontoritööd, sealhulgas näiteks kohtuhooned, politsei- ja päästehooned jms,“ selgitas Gerasenkov.

Juhendis esitatud üldpõhimõtteid ja nõudeid tuleks rakendada kõikide ühiskondlike hoonete projekteerimisel ja ehitamisel, kus tööde tellijaks ja/või korraldajaks on RKAS. „Soovime tagada maksimaalse energiatõhususe ja parima töökeskkonna ning seega on juhendis mitmed nõuded rangemad võrreldes kehtivates õigusaktides kehtestatud miinimumnõuetega,“ lisas Gerasenkov.

Gerasenkov juhtis tähelepanu asjaolule, et kuna õigusaktid muutuvad pidevalt ja väga kiiresti, siis täiendatakse jooksvalt ka juhendmaterjali „Kuivõrd selle eesmärgiks ei ole koondada projekteerimise ja ehitamise valdkonnas kehtivaid õigusakte, tuleb tööde teostamisel vajadusel täiendavalt järgida ka õigusaktide nõudeid, sh juhul, kui juhend ei ole vastavas osas õigusaktidega veel kooskõlla viidud või kui juhendis esineb vastuolusid õigusaktides sätestatuga,“ selgitas ta.

Juhendiga saab tutvuda siin.