ERMi kütte- ja jahutuslahendus peab tagama mõistlikud rajamis- ja ekspluatatsioonikulud

12.juuli 2013

Eesti Kultuurkapital (KULKA), Eesti Rahva Muuseum (ERM) ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt osapooled kohustuvad tegema kõik endast oleneva, et vähendada ERMi uue hoone rajamise tegelikku maksumust võrreldes selle prognoositud maksumusega, kuid seejuures arvestades, et hilisem hoone ekspluatatsioon ei kallineks, tegemata samal ajal mööndusi uue hoone ja selle rajamiseks teostatavate tegevuste kvaliteedis.

2009. aastal projekteeriti ERMi küte- ja jahutus maasoojuspumba lahendusena. Toona oli see teistest pakutavatest kütte ja jahutuse lahendustest sobivaim. Tänaseks on juurde tekkinud uusi võimalusi ning lahendusi. Ühe olulise alternatiivina on vaatluse all ka Euroopa Liidus eelistatum koostootmisel põhinev kaugkütte ja kaugjahutuse lahendus.

ERMi hoone puhul on oluline, et valitav lahendus oleks kompleksne, tagamaks hoone kütte- ja jahutusenergia vajadused ning tehtav investeering oleks majanduslikult mõistlik ja ekspluatatsioonikulud madalad.

Eelnevast lähtuvalt on RKAS põhjalikult analüüsinud ERMi uue hoone erinevate soojus- ja  jahutusenergia tootmisviiside majanduslikku ja keskkonnaalast mõju kogu projekti investeeringutele ja hilisemale haldamisele tervikuna. Seejuures on põhjalikult käsitlenud nii soojus- ja jahutusenergia kui elektrienergia temaatikat läbi erinevate mõjutegurite – energiatõhusus, keskkonnamõjud, CO₂ heitmete teema, investeeringute maht, hilisemad halduskulud jm ning seda lähtuvalt Euroopa Liidu energiapoliitika suundumustest, finantsanalüüsist, riskianalüüsidest ja riigihangete seadusega kehtestatud nõuetest.

Sellest tulenevalt on RKAS teinud ERMile ettepaneku muuta muuseumihoone projektikohast lahendust maasoojuspumba lahenduse osas ning asendada kavandatud maasoojuspumba lahendus kaugkütte ja -jahutuse lahendusega ning korraldada selleks avatud riigihange, millega soovitakse tagada kõigi turuosaliste võrdne kohtlemine ning maksumaksja raha säästlik kasutamine nii ehitamisel kui ka tulevikus väiksemate energiakulude kaudu.

Muuseumihoone kütte- ja jahutuslahendus leitakse koostöös ERMiga ning selle osas tehakse otsus veel sel aastal. Valitud tehnilise lahenduse rajamise avalik hange on kavas korraldada septembris-oktoobris.