Projekteerimise juhtimine

Projekteerimistöödes tellija esindamine ehitise projekteerimise faasis alates lähteülesande koostamisest kuni ehitusprojekti valmimiseni:

-          lähteülesande koostamine koostöös tellijaga;

-          projekteerimise hanke läbiviimine;

-          projekteerija poolt väljatöötatud lahenduste kontrollimine ja muudatusettepanekute tegemine;

-          tellija nõustamine vajalike otsuste langetamisel jne.

-          projekteerimisprotsessi (sh lepingutingimustest, tähtaegadest kinnipidamise) kontrollimine;

-          dokumentatsiooni vastavuse kontrollimine lähteülesandega, tehniliste normidega ja õigusaktidega.

Lisateenusena projekteerimise juhtimise teenusele korraldame vajalike ekspertiiside ja mõjude hindamise ja läbiviimise

Ehitusprojekti juhtimine

Ehitusprotsessi juhtimise käigus esindame tellijat ehitise ehitusprotsessi algusest kuni ehitusprojekti valmimiseni, sh :

-          tellija esindamine suhetes ehituse töövõtjaga;

-          ehitustööde hanke läbiviimine;

-          erinevate töövõttude sidumine omavahel;

-          ehitusprotsessi (sh lepingutingimustest, tähtaegadest kinnipidamise) kontrollimine;

-          ehituskoosolekute läbiviimine;

-          dokumentatsiooni kontrollimine;

-          tellija nõustamine vajalike otsuste langetamisel jne.

Omanikujärelevalve

Ehitusseaduses omanikujärelevalvele pandud kohustuste täitmine, sh:

-          ehitustööde teostuse vastavuse kontrollimine lepingu tingimustele (sh. load, garantiid, maksed, hanked, üleandmised, kulud);

-          ehitustööde teostuse vastavuse kontrollimine planeerimisseadusele ja ehitusseadusele ning kehtivatele normidele ja määrustele ja heale ehitustavale;

-          tellija huvide esindamine ehitustehnilistes, -juriidilistes ja –maksumusega seotud küsimustes, tehnilise järelevalve teostamine üksikute vastutusrikaste ehituskonstruktsioonide või -osade rajamisel või projekti muutmisel.