Arendusprojekti planeerimine

Projekti planeerimine käigus selgitame ja analüüsime kliendi vajadused ning võimalused ning ehitusega seotud olulised küsimused, sh:

-          hoone asukohaga seotud küsimused, sh logistika ning kommunikatsioonide ühendamise võimalused;

-          kliendi vajadused ehitise osas, sh ruumiprogramm ning ehitustehnilised nõuded;

-          investeeringu läbiviimisega seotud küsimused, sh ajakava ning eelarvega seonduv;

-          objekti parima kasutuse analüüs.

Detailplaneeringute koostamise korraldamine

Korraldame vastavalt vajadusele tellija kinnistute detailplaneeringute koostamise või olemasolevate planeeringute muutmise protsessi algusest lõpuni, mille käigus RKASi poolt toimub:

-          planeeringu koostamise lähteülesande koostamine;

-          planeerija valimine, sh planeeringu koostaja hanke korraldamine;

-          planeeringu koostamise korraldamine, sh lahenduste väljatöötamine koostöös tellija ja planeerijaga;

-          planeeringu lahenduste hindamine tehnilise teostatavuse osas. Lisaks vajadusel ekspertiiside ja planeeringu keskkonnamõjude hindamise koostamise korraldamine;

-          vajadusel tellija esindamine suhetes kohalike omavalitsuse ja avalikkusega.

Varade müügi korraldamine

-          Müügiks vajalike dokumentide s.h enampakkumise protseduurireeglite ja vajadusel ka nn vabamüügi korra koostamine;

-          Enampakkumise või muul määratud viisiga müügi läbiviimine s.h müügi läbiviimiseks ja tulemuste kinnitamiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine;

-          Müügimaterjalide ettevalmistamine ja vajadusel objekti tutvustamine potentsiaalsetele klientidele müügiperioodil;

-          Objekti reklaamimise korraldamine;

-          Objekti müügilepingute ettevalmistamine;

-          Vara omaniku nõustamine teenusega seotud küsimustes, selle eest täiendavat tasu nõudmata (ei sisalda kinnistu eksperthinnangu koostamist ja/või juriidilisi konsultatsioone ja esindamist (kohtu)vaidlustes).

Varade üürileandmise korraldamine

-          Üürimiseks vajalike dokumentide s.h protseduurireeglite koostamine;

-          Enampakkumise või muul määratud viisiga üürimise läbiviimine s.h üürimise läbiviimiseks ja tulemuste kinnitamiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine;

-          Müügimaterjalide ettevalmistamine ja vajadusel objekti tutvustamine potentsiaalsetele klientidele perioodil;

-          Objekti reklaamimise korraldamine;

-          Objekti üürilepingute ettevalmistamine;

-          Vara omaniku nõustamine teenusega seotud küsimustes, selle eest täiendavat tasu nõudmata (ei sisalda üürihinna eksperthinnangu koostamist ja/või juriidilisi konsultatsioone ja esindamist (kohtu)vaidlustes).

Üüripinna hankimine

-          Üüripakkumuse esitamise ettepaneku ja tehnilise kirjelduse koostamine;

-          Hanke läbiviimine s.h hanke läbiviimiseks ja tulemuste kinnitamiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine ning esitatud üüripakkumiste võrdlemine ja analüüs;

-          Üürilepinguprojekti ettevalmistamine ja üürilepingu läbirääkimistel osalemine;

-          Üürniku nõustamine teenusega seotud küsimustes, selle eest täiendavat tasu nõudmata.